KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE

KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

Knjiovodstvo i računovodstvo

Knjiženje kompletne sintetike i analitike po zakonu o računovodstvu.

Finansijsko knjigovodstvo glavne knjige sa prihodima i troškovima.

Saldo konti kupaca, dobavljača (sintetika i analitika) kao i devizne evidencije vezane za iste

Knjiženje obračuna zarada, ugovora o delu, autorskih ugovora...

Knjiženje obračuna PDV-a i ostalih poreskih obaveza

Knjiženje i obračuni osnovnih sredstava(vođenje analitike)

Robno-Materijalno knjigovodstvo (kalkulacije maloprodajnih i veleprodajnih cena, KEP knjige, knjige ulaznih/izlaznih faktura)

Obračun i knjiženje proizvodnje

Evidencije ugostiteljskih usluga

EVIDENCIJA KADROVA I ZARADA

Evidencija kadrova i zarada

U okviru usluga vezano za kadrove i evidencije kadrova:

- vršimo usluge prijave i odjave radnika na određeno i neodređeno

- obračune zarada

- ugovora o delu

- autorskih honorara

- bolovanja

- trudničkog i porodiljskog odsustva, itd.

Pravimo ugovore o radu i ostale ugovore vezane za razne naknade, kao i obračune M4 obrazaca i ostale evidencije vezane za PIO i zdravstveno osiguranje zaposlenih.

PORESKE EVIDENCIJE I SAVETOVANJE

Poreske evidencije i savetovanje

Svaka kompanija koja stremi uspečnom poslovanju treba pažljivo da vodi računa o svojim poreskim obavezama prema državi.

Neplansko planiranje poreskih obaveza može usporiti razvoj preduzeća i napraviti problem sa kamatama i neželjenim kaznama od strane poreske uprave.

Zato je neophodno da imate nekoga ko može o tome da vodi računa na pravi način.

Na osnovu toga vršimo knjiženja u knjizi ulaznih i izlaznih faktura.

Vršimo obračun PDV-a kao i što šaljemo obaveštenja e-upravi obračun PDV-a, na mesečnom i tromesečnom nivou.

Obračunavamo i ostale poreske obaveze kao što su:

- porezi po odbitku

- porezi na honorare

- porez na dobit itd.

ANALIZA FINANSIJA I USPEHA

Analiza finansija i uspeha

Finansijski izveštaji predstavljaju skup informacija o finansijskom položaju, uspešnosti, promenama na kapitalu i novčanim tokovima jedne kompanije i predstavljaju funkcionalnu i vremenski zaokruženu celinu poslovnih procesa koji su se dogodili u jednoj kompaniji i kao takvi čine podlogu svake racionalne analize.

Na osnovu poslovanja firme i evidencija o finansijskom knjigovodstvu vršimo obračune:

- zakonski završni račun na nivou godine, što znači da izrađujemo obrasce bilansa stanja, bilansa uspeha, statističkog aneksa, posebnih podataka kao i promena na kapitalu i tokove gotovine

- na zahtev poslodavca, vršimo periodične obračune na određeni dan u slučaju da je potreban izveštaj za banku, regulisanje kredita ili za neke druge potrebe

OSTALE USLUGE PRI KNJIGOVODSTVU I RAČUNOVODSTVU

Ostale usluge knjigovodstva

Pored navedenih usluga, tu smo za vas da vam pomognemo i oko ostalih usluga poput:

- savetovanje sa klijentima

- finansijsko, poresko, pravno, kadrovsko savetovanje...

- u okviru novih propisa izmena zakona i evidentiranja

- kao i druga savetovanja po potrebi i po zahtevima klijenata

KONTAKT INFORMACIJE

DIR DOO, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

TEL 1: +381 63 247 743 TEL 2: +381 60 02 47 746 ADRESA: Mirijevski Bulevar 25, Karaburma, Beograd WEB: www.knjigovodstvoiracunovodstvo.com